30/06/2022

Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μοναδας 2021-22

Η έκθεση αξιολόγησης αφορά στην αποτίμηση:

(α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά

(β) των επιμέρους Δράσεων, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

 

Αυτοαξιολόγηση